รายนามประธานมูลนิธิ  
 
 1. แพทย์หญิงวิจิตรา  เหมศรีชาติ      
 2. นายแพทย์พงศ์พันธ์  วงศ์มณี                       
 3. นายแพทย์เจษฎา  โชคดำรงสุข   
 4. นายแพทย์กฤษฎา  ศรีสำราญ       
 5. แพทย์หญิงวารุณี  จินารัตน์         
 6. แพทย์หญิงชีพสุมน  สุทธิพินทะวงศ์          
 7. นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม                      
 8. นายแพทย์บุญชัย  พิพัฒน์วนิชกุล           
 9. นายแพทย์ทรงคุณ  วิญญูวรรธน์ (ทำการแทนประธาน)

รายนามเหรัญญิก

 1. นางสาวโชติกา  วิเรขรัตน์   
 2. นางยุพดี  นาคสีดี   
 3. นางสาววรินทร  ศรทิพย์

รายนามเลขามูลนิธิ

 1. นายประสพชัย  พานาดา

ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นข้าราชการ สังกัดสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 1. นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ทำการแทนประธานกรรมการ
 2. แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร รองประธานกรรมการ
 3. แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์ รองประธานกรรมการ
 4. แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ กรรมการ
 5. นางสุนิสา สหัสรจินดา กรรมการ
 6. นางเสาวลักษณ์ จงประกิจพงศ์ กรรมการ
 7. นางสาววรินทร ศรทิพย์ กรรมการและเหรัญญิก
 8. นางสาวนันทริกา ทิพย์ศักดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
 9. นายประสพชัย พานาดา กรรมการและเลขานุการ
 10. นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8208-15 ต่อ 221 แฟกซ์ 02-3544481