มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

ฌาปณกิจศพผู้ป่วยยากไร้

ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ

“ โครงการฌาปนกิจศพไม่มีญาติ ” เป็นการแบ่งเบาภาระญาติ และเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามพิธีทางศาสนา เริ่มแรกเป็นการบอกบุญกับเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถึ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สถาบันโรคผิวหนัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อรวบรวมเงินเป็นค่าดำเนินการตามพิธีทางศาสนา ซึ่งมีค่าดำเนินการครั้งละประมาณ เจ็ดหมื่นบาท ตาม จำนวนโลงที่ใชในการฌาปนกิจ

จัดสร้างเมรุ
และศาลาธรรมสังเวช

ปัจจุบัน ได้ดำเนินการสร้างเมรุไปแล้วจำนวน 40 เมรุ ศาลาธรรมสังเวช จำนวน 17 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด น่าน หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู กาฬสินธ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สระแก้ว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคในแต่ละครั้ง ที่แจ้งมีจัดงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้

  • วงเงินสนับสนุน สร้างเมรุแห่งละ 600,000.- บาท
  • วงเงินสนับสนุนสร้างศาลาธรรมสังเวชแห่งละ 400,000.- บาท

กำหนดการ

การฌาปนกิจศพผู้ยากไร้ ศพไม่มีญาติ และศพที่ญาติมอบให้มูลนิธิดำเนินการ

ครั้งที่ 1/2565

3 มี.ค. 65

ณ วัดอภัยทายาราม

  • 12.00 น. สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

ครั้งที่ 2/2565

2 มิ.ย. 65

ณ วัดอภัยทายาราม

  • 12.00 น. สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

ครั้งที่ 4/2565

1 ธ.ค. 65

ณ วัดอภัยทายาราม

  • 12.00 น. สวดพระอภิธรรม และฌาปนกิจศพ

คณะกรรมการมูลนิธิ

ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นข้าราชการ สังกัดสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์

ประธานกรรมการ

แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์

รองประธานกรรมการ

แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ

รองประธานกรรมการ

แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร

กรรมการ

นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ

กรรมการ

นายกรทอง แจ่มศรีแก้ว

กรรมการ

นายดุสิทธิ์ ฟักเขียว

กรรมการ

นางสาววภาสินี จุลิมาศาสตร์

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวสุนิสา สิงขร

กรรมการและเหรัญญิก

นายประสพชัย พานาดา

กรรมการและเลขานุการ

นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดต่อมูลนิธิ

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ :

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2354-8208-15 ต่อ 211