ประวัติมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

ความเป็นมาของมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

ความเป็นมาของมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ย่อว่า ม.ส.พ. ภาษาอังกฤษ Institute of Pathology Foundation ตัวย่อา I.P.F. เครื่องหมาย.. เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน วงในมีรูปสามเหลี่ยม ภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ ฐานของสามเหลี่ยมมีตัวเลข พ.ศ. 2543 และ ค.ศ. 2000 เป็นปีที่ตั้งมูลนิธิ ช่องระหว่างวงกลมสองวงมีข้อความเป็นชื่อ มูลนิธิ ภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่าง “มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา INSTITUTE OF PATHOLOGY FOUNDATION

ประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เป็นองค์การสาธารณกุศล ว่าด้วยการยกเว้นภาษี ลำดับที่ 808 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2555

ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานอยู่ที่ สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สถาบันพยาธิวิทยา เป็นหน่วยงานที่รับบริการตรวจสิ่งส่งตรวจ(Specimen)ทางพยาธิวิทยาจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) การตรวจศพ (Autopsy) เพื่อหาสาเหตุการตายของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชวิถึ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชชินี ผลิตนักศึกษาแพทย์สาขาพยาธิวิทยา นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเซลล์วิทยา (Cytology) เพื่อสนับสนุนงานด้านพยาธิวิทยา

ปี 2547

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข (ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ขณะนั้น) และเป็น ประธานมูลนิธิ ได้ปรับปรุงห้องตรวจศพ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องบริการผู้วายชนม์” พร้อมกับอนุมัติให้จัดทำ “ โครงการฌาปนกิจศพไม่มีญาติ ” เป็นการแบ่งเบาภาระญาติ และเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามพิธีทางศาสนา เริ่มแรกเป็นการบอกบุญกับเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถึ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สถาบันโรคผิวหนัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อรวบรวมเงินเป็นค่าดำเนินการตามพิธีทางศาสนา ซึ่งมีค่าดำเนินการครั้งละประมาณ เจ็ดหมื่นบาท ตาม จำนวนโลงที่ใชในการฌาปนกิจ ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )

วิธีดำเนินการ

  • เริ่มเวลา 10.00 น. สวดพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระเพล 10 รูป
  • เวลา 12.00 น. สวดพระอภิธรรมพระ 4 รูป
  • เวลา 12.30 น. ทอดผ้าบังสุกุลสวดหน้าไฟ พระ 4 รูป

ปี 2548

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข (ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ขณะนั้น) ประธานมูลนิธิ ได้จัดงานโบลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนใช้ดำเนินการมูลนิธิ ทำให้มูลนิธิมีทุนดำเนินกิจการครั้งแรก และเริ่มมีการสื่อการจัดงานฌาปนกิจศพตามโครงการออกสู่ภายนอก ทำให้มีเงินบริจาคเหลือหลังจากจัดงานจำนวนหนึ่ง ซึ่ง ใช้ในการบริการจัดการมูลนิธิ

ปี 2553

แพทย์หญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ (ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ขณะนั้น) ประธานมูลนิธิ เห็นว่าเงินที่ได้รับบริจาค เพื่อการเป็นกิจศพตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ส่วนที่เหลือเห็นควรนำใช้เพื่อการฌาปนกิจศพตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค จึงไปสร้างเมรุไว้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน เป็นวัดที่ยังไม่มีเมรุ หรือมีแต่ใช้งานไม่ได้ เป็นเมรุแบบเตาถ่านเพื่อให้เข้ากับวิถีชุมชน ชนบท คณะกรรมการอนุมัติสร้างเมรุ ครั้งแรก 3 วัด คือ 1.วัดบ้านซับถาวร ต.ไทยอุดม อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ให้ความอนุเคราะห์ 570,000.00 บาท ซึ่งเป็นวัดที่ยังไม่มีเมรุ 2. วัดหนองหล่ม ต.หนองแวง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ให้ความอนุเคราะห์ 570,000.00 บาท เป็นวัดที่มีการเริ่มก่อสร้าง แต่ขาดงบประมาณ ถูกทิ้งร้าง 3.วัดนาตาล ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ วงเงิน 550,000.00 บาท เป็นวัดที่ยังไม่มีเมรุ

ปี 2554

คณะกรรมการมูลนิธิ มีมติอนุมัติ สนับสนุนให้สร้างศาลาธรรมสังเวช ครั้งแรก งบประมาณสี่แสนบาทถ้วน เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ชนบทเมรุส่วนใหญ่แยกอยู่ในป่า ช่วงฤดูฝนเป็นความยากลำบากในงานฌาปนกิจศพ

ปัจจุบัน

ได้ดำเนินการสร้างเมรุไปแล้วจำนวน 40 เมรุ ศาลาธรรมสังเวช จำนวน 17 แห่ง ในพื้นที่จังหวัด น่าน หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู กาฬสินธ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สระแก้ว

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ได้จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคในแต่ละครั้ง ที่แจ้งมีจัดงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้

วงเงินสนับสนุน สร้างเมรุแห่งละ 600,000.- บาท

วงเงินสนับสนุนสร้างศาลาธรรมสังเวชแห่งละ 400,000.- บาท

ติดต่อมูลนิธิ

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ :

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2354-8208-15 ต่อ 211