ประวัติมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

ความเป็นมา
มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

ความเป็นมาของมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ย่อว่า ม.ส.พ. ภาษาอังกฤษ Institute of Pathology Foundation ตัวย่อา I.P.F. เครื่องหมาย.. เป็นรูปวงกลมซ้อนกัน วงในมีรูปสามเหลี่ยม ภายในรูปสามเหลี่ยมเป็นรูปกล้องจุลทรรศน์ ฐานของสามเหลี่ยมมีตัวเลข พ.ศ. 2543 และ ค.ศ. 2000 เป็นปีที่ตั้งมูลนิธิ ช่องระหว่างวงกลมสองวงมีข้อความเป็นชื่อ มูลนิธิ ภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่าง “มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา INSTITUTE OF PATHOLOGY FOUNDATION

ประกาศกระทรวงการคลัง กำหนดให้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เป็นองค์การสาธารณกุศล ว่าด้วยการยกเว้นภาษี ลำดับที่ 808 ลงวันที่ 5 ธันวาคม 2555

ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานอยู่ที่ สถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

สถาบันพยาธิวิทยา เป็นหน่วยงานที่รับบริการตรวจสิ่งส่งตรวจ(Specimen)ทางพยาธิวิทยาจากโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnosis) การตรวจศพ (Autopsy) เพื่อหาสาเหตุการตายของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลราชวิถึ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชชินี ผลิตนักศึกษาแพทย์สาขาพยาธิวิทยา นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านเซลล์วิทยา (Cytology) เพื่อสนับสนุนงานด้านพยาธิวิทยา

ปี 2543

<> แพทย์หญิงวิจิตรา เหมศรีชาติ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ได้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ เลขทะเบียนลำดับที่ กท 963 “มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา” 11 ตุลาคม 2543 และเป็นประธานกรรมการมูลนิธิคนแรก เพื่อส่งเสริมพัฒนา สวัสดิการ บุคคลากร ทุนวิจัย ศึกษาฝึกอบรม สงเคราะห์ญาติผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นสมาชิกตลอดชีพ สมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย เลขทะเบียนสมาชิก 1630

ปี 2547

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข (ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ขณะนั้น) และเป็น ประธานมูลนิธิ ได้ปรับปรุงห้องตรวจศพ และเปลี่ยนชื่อเป็น “ห้องบริการผู้วายชนม์” พร้อมกับอนุมัติให้จัดทำ “ โครงการฌาปนกิจศพไม่มีญาติ ” เป็นการแบ่งเบาภาระญาติ และเพื่อให้ผู้เสียชีวิตได้รับการปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามพิธีทางศาสนา เริ่มแรกเป็นการบอกบุญกับเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลราชวิถึ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชชินี (โรงพยาบาลเด็ก) สถาบันโรคผิวหนัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่บริเวณเดียวกัน คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อรวบรวมเงินเป็นค่าดำเนินการตามพิธีทางศาสนา ซึ่งมีค่าดำเนินการครั้งละประมาณ เจ็ดหมื่นบาท ตาม จำนวนโลงที่ใชในการฌาปนกิจ ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก หลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ )

วิธีดำเนินการ

 • เริ่มเวลา 10.00 น. สวดพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระเพล 10 รูป
 • เวลา 12.00 น. สวดพระอภิธรรมพระ 4 รูป
 • เวลา 12.30 น. ทอดผ้าบังสุกุลสวดหน้าไฟ พระ 4 รูป

ปี 2548

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข (ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา ขณะนั้น) ประธานมูลนิธิ ได้จัดงานโบลิ่งการกุศล เพื่อหาทุนใช้ดำเนินการมูลนิธิ ทำให้มูลนิธิมีทุนดำเนินกิจการครั้งแรก และเริ่มมีการสื่อการจัดงานฌาปนกิจศพตามโครงการออกสู่ภายนอก ทำให้มีเงินบริจาคเหลือหลังจากจัดงานจำนวนหนึ่ง ซึ่ง ใช้ในการบริการจัดการมูลนิธิ

  วัตถุประสงค์โครงการ
   1. ช่วยเหลือฌาปนกิจศพไม่มีญาติ
   2. ช่วยอนุเคราะห์โลงบรรจุศพ
   3. ช่วยค่าใช้จ่ายการขนย้ายเพื่อกลับไปทำพิธีทางศาสนา

ปี 2553

แพทย์หญิงชีพสุมน สุทธิพินทะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และประธานกรรมการมูลนิธิ เห็นว่าเงินที่ได้รับบริจาคจากงานฌาปนกิจศพ ส่วนที่เหลือและรวบรวมไว้ มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงขอมติคณะกรรมการ ใช้เพื่อการศพตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค จึงนำไปสร้างเมรุ ไว้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน ครั้งแรก 3 วัด คือ 1.วัดบ้านซับถาวร จ.สระแก้ว เป็นวัดที่ยังไม่มีเมรุ 2. วัดหนองหล่ม จ.สระแก้ว เป็นวัดที่มีการเริ่มก่อสร้างแต่ขาดงบประมาณ ถูกทิ้งร้าง 3. วัดนาตาล จ.กาฬสินธุ์ เป็นวัดที่ยังไม่มีเมรุ

ปี 2554

คณะกรรมการมูลนิธิ มีมติอนุมัติ สนับสนุนให้สร้างศาลาธรรมสังเวช ครั้งแรก งบประมาณสี่แสนบาทถ้วน เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่ชนบทเมรุส่วนใหญ่แยกอยู่ในป่า ช่วงฤดูฝนเป็นความยากลำบากในงานฌาปนกิจศพ

ปี 2557

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ทำการแทนประธานกรรมการ ได้ขอมติคณะกรรมการปรับชื่อโครงการ...ฌาปนกิจศพผู้ป่วยที่ยากไร้ ศพไม่มีญาติ และศพทีญาติมอบให้มูลนิธิฯดำเนินการ ... เพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ดำเนินการ และประกาศใช้..ระเบียบมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติสร้างเมรุ และศาลาธรรมสังเวช ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2557

2561 - ปัจจุบัน

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานกรรมการมูลนิธิ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านพยาธิวิทยา ได้ดำเนินการสร้างเมรุไปแล้วจำนวน 45 เมรุ ศาลาธรรมสังเวช จำนวน 19 ศาลา ในพื้นที่ 18 จังหวัด คือ น่าน หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู กาฬสินธ์ มหาสารคาม สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สระแก้ว นครราชสีมา

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ได้จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ และผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคในแต่ละครั้ง ที่แจ้งมีจัดงานฌาปนกิจศพผู้ยากไร้

วงเงินสนับสนุน สร้างเมรุแห่งละ 600,000.- บาท

วงเงินสนับสนุนสร้างศาลาธรรมสังเวชแห่งละ 400,000.- บาทติดต่อมูลนิธิ

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ :

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2354-8208-15 ต่อ 211