คณะกรรมการมูลนิธิ

ปัจจุบัน คณะกรรมการมูลนิธิ เป็นข้าราชการ สังกัดสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์

ประธานกรรมการ

แพทย์หญิงอัญชลีรัตน์ เลิศสถิตย์

รองประธานกรรมการ

แพทย์หญิงสมฤทัย ช่วงโชติ

รองประธานกรรมการ

แพทย์หญิงภานินี ถาวรังกูร

กรรมการ

นายแพทย์กุลเชษฐ์ วิวัฒน์วรายศ

กรรมการ

นายกรทอง แจ่มศรีแก้ว

กรรมการ

นายดุสิทธิ์ ฟักเขียว

กรรมการ

นางสาววภาสินี จุลิมาศาสตร์

กรรมการและเหรัญญิก

นางสาวสุนิสา สิงขร

กรรมการและเหรัญญิก

นายประสพชัย พานาดา

กรรมการและเลขานุการ

นางวรรณนิภา ยศตรีสรณ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คุณพรรณรายณ์ ภูมิงาม

เจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ติดต่อมูลนิธิ

เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ที่อยู่ :

มูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา เลขที่ 2/2 ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2354-8208-15 ต่อ 211